Ausschüsse

Gemeinde St. Michael

Überprüfungsausschuss

ÖVP

 • H. Neumann / M. Bliem
 • R. Perchthold M.A. / J. Rettenbacher

SPÖ

 • P. Pfeifenberger / J. P. Perchthold
 • H. Bernhofer / Ch. Ferner

FPÖ

 • E. Lassacher
 • Dipl. oec K. Höhndorf
Bau- & Vergabe

ÖVP

 • Ing. L. Kalb / H. Neumann
 • E. Wieland / Ch. Walcher
 • T. Aichhorn / E. Bliem
 • M. Bliem / R. Holitzky
 • J. Rettenbacher / Ing. H. Kogler
 • P. Macheiner / R. Perchthold M.A.

SPÖ

 • A. Moser / H. Bernhofer
 • W. Gruber / J. P. Perchthold

FPÖ

 • E. Lassacher / Dipl. oec K. Höhndorf
Sozialausschuss - Familie - Senioren

ÖVP

 • E. Wieland / R. Holitzky
 • E. Bliem / T. Aichhorn
 • Ch. Walcher / R. Perchthold M.A.
 • Ing. H. Kogler / M. Bliem
 • J. Rettenbacher / H. Neumann
 • Ing. L. Kalb / P. Macheiner

SPÖ

 • P. Pfeifenberger / Ch. Ferner
 • J. P. Perchthold / W. Gruber

FPÖ

 • Dipl. oec K. Höhndorf / E. Lassacher
Jagdkommission

ÖVP

 • E. Bliem / P. Macheiner
 • Ch. Walcher / M. Bliem
 • Ing. H. Kogler / R. Perchthold M.A.
 • J. Rettenbacher / E. Wieland

SPÖ

 • P. Pfeifenberger / W. Gruber

FPÖ

 • E. Lassacher
Raumordnung - Markterneuerung - Verkehr - Umwelt

ÖVP

 • E. Wieland / Ch. Walcher
 • E. Bliem / Ing. H. Kogler
 • T. Aichhorn / R. Perchthold M.A.
 • Ing. L. Kalb / P. Macheiner
 • M. Bliem / H. Neumann
 • R. Holitzky / J. Rettenbacher

SPÖ

 • W. Gruber / A. Moser
 • H. Bernhofer / P. Pfeifenberger

FPÖ

 • E. Lassacher / Dipl. oec K. Höhndorf
Gesundheitssprengel

ÖVP

 • E. Bliem / J. Rettenbacher
 • Bgm. Ing. M. Sampl / H. Neumann

SPÖ

 • W. Gruber / A. Moser
Jugend & Sport - Kultur & Bildung

ÖVP

 • Ch. Walcher / E. Bliem
 • R. Perchthold M.A. / Ing. H. Kogler
 • J. Rettenbacher / H. Neumann
 • T. Aichhorn / Ing. L. Kalb
 • R. Holitzky / M. Bliem
 • P. Macheiner / E. Wieland

SPÖ

 • Ch. Ferner / A. Moser
 • H. Bernhofer / P. Pfeifenberger

FPÖ

 • Dipl. oec K. Höhndorf / E. Lassacher
Tourismusausschuss

ÖVP

 • Bgm. Ing. M. Sampl / Ch. Walcher
 • M. Bliem / E. Bliem

SPÖ

 • P. Pfeifenberger / H. Bernhofer

FPÖ

 • Dipl. oec K. Höhndorf / E. Lassacher
Wasserausschuss Katschberg

ÖVP

 • Ing. L. Kalb
 • Bgm. Ing. M. Sampl

SPÖ

 • H. Bernhofer / W. Gruber

FPÖ

 • E. Lassacher

Seniorenbeauftragter

 • Ing. H. Kogler

Seniorenbeauftragter-Stv.

 • Dipl. oec K. Höhndorf

Grundverkehrsbeauftragter

 • J. Walcher

Grundverkehrsbeauftragter-Stv.

 • M. Pfeifenberger

Biosphärenbeauftragter

 • M. Bliem

Biosphärenbeauftragter-Stv.

 • Ing. H. Kogler